Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Dziękujemy za zainteresowanie kontaktem z nami. Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

 

W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz w ramach formularza do kontaktu.

 

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez spółkę Polskie Piekarnie Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą przy ul. Wałowa 1/3, 33-100 w Tarnowie (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) jest skierowana do osób, które przekazują swoje dane na formularzu kontaktowym.

Przekazanie danych za pomocą formularza elektronicznego skutkuje przekazaniem danych do administratora. W konsekwencji Administrator uzyska podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie skontaktowania się z Tobą.

Poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym Twoje prawa, przedstawiono poniżej:

 

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Piekarnie Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą przy ul. Wałowa 1/3, 33-100 w Tarnowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362858, NIP: 8733227407.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres pp.kadry@gmail.com .

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem i tylko w zakresie kontaktu z Tobą, o który zawnioskowałeś na formularzu www.

Informujemy Cię, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, o ile w świetle Twoich rozsądnych oczekiwań nadrzędne nie są Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nad naszym interesem jako Administratora.

 

Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 1. Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 4. Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości ma to być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej, tj. kontaktując się z na adres e-mail pp.kadry@gmail.com.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane do kontaktu nie będą udostępniane do podmiotów zewnętrzych.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ? (Okres przechowywania danych)

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, wyróżniamy dwa zakresy przetwarzania danych:

 1. aktywne przetwarzanie danych, tj. przetwarzanie w każdy sposób niezbędny z perspektywy celu w jakim dane zostały zebrane (do kontaktu),
 2. przetwarzanie danych w trybie ‘nieaktywnym’, polegające na zaniechaniu aktywnego przetwarzania danych i ograniczenie się wyłącznie do ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń (do wykorzystania, jeśli kontakt może być kontynuowany).

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe zebrane wyłącznie na potrzeby kontaktu, przetwarzamy je w sposób aktywny wyłącznie w okresie niezbędnym w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Po zakończonym procesie dane przetwarzane są w trybie ‘nieaktywnym’ przez okres 1 roku od daty ostatniego kontaktu.

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach.